Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie

Podczas uroczystej sesji gminy Dębe Wielkie zorganizowanej podczas 600-lecia Dębego Wielkiego 8 września 2016r. zostały uhonorowane osoby tytułem „Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie” w osobach: Stanisława Tomasiewicz, Jan Majszyk, Marek Piotrowski oraz „Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie” w osobie Bogdan Kuć.

Źródło: http://www.debewielkie.pl/zasluzony-dla-gminy-debe-wielkie-oraz-honorowy-obywatel-gminy-debe-wielkie/ - 2016 r.

Z uwagi na wybitne zasługi Bogdana Kucia dla Gminy, którego działalność przyczyniła się do promocji Gminy w dziedzinie kultury i nauki i jako wybitnej osobowości, Kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy Dębe Wielkie o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie”.

Źródło: Uchwała Nr ZO.XX.0007.190.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie"

 

Pan Bogdan Kuć jest społecznym historykiem i regionalistą, który w 2008r. był inicjatorem i autorem projektu tablicy upamiętniającej ostatnich książąt mazowieckich w kościele w Stanisławowie, fundatorów miasta Stanisławowa i parafii stanisławowskiej. W 2010 r. był inicjatorem, autorem projektu i fundatorem tablicy upamiętniającej ppor. Jana Bozowskiego znajdującej się w kościele w Dębem Wielkim, który w sierpniu 1920 roku uratował kościół przed zburzeniem przez bolszewików. W okresie od 2010 -2011r. inicjował i był autorem projektu tablicy i pomnika, jak również uczestniczył w budowie pomnika wraz z tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy w potyczce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831r. w Cygance. W 2013 r. był inicjatorem ufundowania tablicy, upamiętniającej poległego dowódcy z powstania styczniowego, Kazimierza Kobylińskiego oraz jego podkomendnych przy kościele w Siennicy, którą również zaprojektował.
Jako działacz społeczny od 1997 r. jest członkiem kilku stowarzyszeń : Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego od 1997 r., Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej – od 1998 r. a od marca 2011r. założycielem i prezesem Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego, LGD Ziemi Mińskiej od 2013r.
Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce lokalnej, które drukowane były w następujących czasopismach: Wieści Ziemi Stanisławowskiej, Do broni, Rocznik Mińskomazowiecki, Rocznik Wołomiński, Rocznik Stanisławowski, Głos Stanisławowa, Lokalna- tygodnik powiatu mińskiego i Wesołej i Mińskie Zeszyty Muzealne.
W swoim dorobku ma również autorstwo i współautorstwo kilku pozycji książkowych o tematyce lokalnej, oto one: Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego z. 2007 r., Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939 roku, – 2009 r., Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 roku – 2010 r., 90 lat OSP Stanisławów – 2010 r., Z dziejów Cyganki – 2010 r., Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego – 2011 r., Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów – 2012 r. Sacrum Ziemi Dębskiej – 2013 r. Komiks „Bitwa pod Dębem Wielkim 1831”(redakcja i konsultacja historyczna) – 2014r.
Od 2013r. jest redaktorem naczelnym Rocznika Stanisławowskiego (dotychczas ukazały się 3 zeszyty), który zaczęto wydawać z jego inicjatywy.
Od 2011r. jest również inicjatorem i organizatorem kwest na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku na rzecz ratowania i renowacji zabytkowych nagrobków. Dotychczas odnowiono 6 nagrobków. W 2013 r. wykonano I etap renowacji zabytkowej kapliczki w Cisówce, drugi etap w 2015 r.
Z jego inicjatywy STH wydało pocztówki odrestaurowanych nagrobków oraz dwie mapy: Gminy Stanisławów oraz Obwodu Stanisławowskiego z 1826 r.
Od 2011r., 11 listopada w Dniu Niepodległości prowadzi Apel Pamięci w Stanisławowie.
W 2013r. wygłosił dwa referaty: 22 września w czasie uroczystości 490 lat Stanisławowa, pt. Historia powiatu stanisławowskiego. 13 Października w czasie „Pikniku Historycznego w Cegłowie”, pt. „Powstanie styczniowe na ziemi cegłowskiej”.
Obecnie jest w fazie finalizowania kolejnej pozycji książkowej Powstanie Styczniowe w powiecie stanisławowskim, w trakcie którego dokonał odkrycia na skalę krajową. Odnalazł dokument mówiący o śmierci i miejscu pochówku jednego z najdzielniejszych dowódców powstania styczniowego Kazimierza Kobylińskiego. Dotychczasowe relacje (przez 150 lat) mówiły o miejscowości Mienia, a znaleziony dokument wskazuje na miejsce śmierci miejscowość Żaków a pochówku Siennicę. Ponadto uczestniczył z ekipą filmową red. Adama Sikorskiego programu Było… nie minęło w poszukiwaniu obozu powstańczego w Puszczy Knyszyńskiej i dwukrotnie w poszukiwaniu powstańczych mogił w lesie koło Cegłowa.
W 2011r. został odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, leg. nr 18872.
W 2016r. za kultywowanie i upamiętnianie historii został odznaczony przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Józefa Jana Kasprzyka medalem „Pro Patria”, leg. nr 4791/16.
Poza tym organizuje wystawy historyczne, na które udostępnia swoje prywatne zbiory gromadzone od ponad 20 lat.

Źródło: Uchwała Nr ZO.XX.0007.190.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie"

V Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków

Dni Stanisławowa 2015

Obchody 152. rocznicy „Bitwy pod Węgrowem”

Obchody 152. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

IV Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków

Promocja Rocznika Stanisławowskiego – zeszyt 2

III Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków

II Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków

Wystawa na Święto Niepodległości