Statut

STATUT
STANISŁAWOWSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne”, w skrócie STH, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na terenie powiatu mińskiego i innych gmin znajdujących się na terenie dawnego obwodu stanisławowskiego w granicach z 1816 roku.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Stanisławów, powiat miński, województwo mazowieckie.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1) szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii Stanisławowa i miejscowości znajdujących się na terenie dawnego obwodu stanisławowskiego, budzenie zamiłowania do niej, a także poszanowania pamiątek i zabytków przeszłości,
2) rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw na rzecz wychowania w duchu patriotyzmu i szacunku do przeszłości, a w szczególności do walk narodowowyzwoleńczych, idei pojednania i pokoju,
3) podejmowanie wszelkich działań dla rozwoju kulturalnego i oświatowego mieszkańców Stanisławowa i okolic,
4) ochrona dóbr dziedzictwa narodowego,
5) działalność wydawnicza,
6) działalność turystyczno-krajoznawcza,
7) działalność charytatywna.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zbieranie dokumentów, opracowywanie materiałów dotyczących przeszłości Stanisławowa i innych miejscowości z terenu określonego w § 1 ust. 1 oraz znanych i zasłużonych dla tego terenu osobistości i obywateli,
2) inicjowanie i organizowanie konferencji, odczytów i zebrań naukowych oraz kulturalno-oświatowych dotyczących historii Stanisławowa i okolic,
3) gromadzenie eksponatów dotyczących historii Polski, Stanisławowa i okolic oraz prowadzenie działalności wystawienniczej,
4) współdziałanie i opiekę nad obiektami zabytkowymi oraz miejscami pamięci narodowej,
5) wydawanie drukiem opracowań dotyczących Stanisławowa i innych miejscowości z terenu określonego w § 1 ust. 1,
6) udział i pomoc w organizowaniu obchodów jubileuszowych Stanisławowa i innych miejscowości z terenu określonego w § 1 ust. 1,
7) współpracę z radnymi samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zadań wyżej wymienionych i spraw związanych z życiem Stanisławowa i okolic,
8) organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
9) organizowanie wycieczek i objazdów historyczno-krajoznawczych,
10) współpracę z innymi stowarzyszeniami regionalnymi.

§ 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw – Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) nie jest pozbawiony praw publicznych,
2) akceptuje Statut Stowarzyszenia i daje temu wyraz w swojej działalności,
3) wykazuje czynny i twórczy wkład pracy w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia.

§ 11

Na członka Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, w oparciu o deklarację pisemną zainteresowanego. Nie dotyczy to członków założycieli.

§ 12

Członek, który pragnie wystąpić ze Stowarzyszenia winien o tym pisemnie powiadomić Zarząd Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w formie uchwały, podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

1. Zarząd Stowarzyszenia zawiesza na okres sześciu miesięcy członka, który nie respektuje przepisów Statutu Stowarzyszenia.
2. Zarząd wyklucza członka, który nie respektuje przepisów Statutu oraz nie płaci składki członkowskiej przez okres dłuższy niż jeden rok, a także w przypadku jego śmierci.
3. Zawieszenie lub wykluczenie następuje w formie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członek zawieszony lub wykluczony powinien być o tym powiadomiony pisemnie.
5. Członek zawieszony lub wykluczony może odwołać się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o zawieszeniu lub wykluczeniu.

§ 14

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) podejmowanie inicjatyw, zgłaszanie wniosków i głosowanie nad przyjęciem uchwał na zebraniach członków Stowarzyszenia zgodnie z przepisami Statutu,
3) korzystania z biblioteki i zbiorów Stowarzyszenia według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
4) posiadania legitymacji Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1) postępować w myśl przepisów określonych w § 10 Statutu,
2) opłacać składki członkowskie w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków,
3) przestrzegać zarządzeń i uchwał władz Stowarzyszenia, wypełniać obowiązki organizacyjne oraz uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd.

§ 16

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna nie pozbawiona praw obywatelskich lub prawna, organizacja lub instytucja, która zamierza popierać działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje wpłacanie składki członkowskiej lub inną formę poparcia.

§ 17

1. Członek wspierający ma prawo brać udział osobiście lub przez wyznaczonego przedstawiciela we wszystkich pracach Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym, jednak nie może być wybierany w skład organów wybieralnych Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest zobowiązany popierać czynnie cele i działalność Stowarzyszenia albo wywiązywać się z zadeklarowanej formy wspierania.
3. Członek wspierający może wypowiedzieć swoją przynależność do Stowarzyszenia poprzez skierowanie odpowiedniego pisma do Zarządu Stowarzyszenia w terminie nie krótszym niż 30 dni przed zadeklarowaną datą wspierania (wpłaty składki lub wykonania innej formy wsparcia).

§ 18

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu – osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, są natomiast zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Praca w Zarządzie Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej wykonywana jest jako działalność społeczna.

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zbiera się raz w roku, natomiast Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze – co cztery lata.

§ 21

1. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia,
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2) udzielanie lub odmawianie udzielenia Zarządowi absolutorium na podstawie wysłuchanych i przedyskutowanych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, przedstawionych przez Zarząd oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na okres czterech lat, a w przypadku ustąpienia jednego lub kilku członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – wybór na ich miejsce nowych członków do końca kadencji,
4) przyjmowanie w drodze uchwały wniosków zgłaszanych na Walnym Zebraniu Członków przez Zarząd lub członków Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 23

W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 24

1. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków powinny być rozsyłane członkom Stowarzyszenia na piśmie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zwołania.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków należy podać proponowany porządek obrad.
3. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zaproponować nowe punkty obrad w terminie tygodniowym przed terminem zwołania Walnego Zebrania.
4. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków z inicjatywy członków Stowarzyszenia – Zarząd może umieścić w porządku obrad punkty dotyczące spraw uznanych przez Zarząd za konieczne do rozstrzygnięcia.

§ 25

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w ust. 3.
2. Dla prawomocności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność na Walnym Zebraniu Członków co najmniej połowy jej członków uprawnionych do udziału w głosowaniach. W razie braku wymaganego kworum należy zwołać Walne Zebranie Członków w drugim terminie i wówczas uchwały Walnego Zebrania są prawomocne bez względu na liczbę obecnych z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w ust. 3.
3. Dla prawomocności uchwał dotyczących zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów osób obecnych na Zebraniu uprawnionych do podejmowania uchwał, przy zachowaniu kworum 50% + jeden członek.

§ 26

Głosowania nad uchwałami są jawne. Tajne głosowanie odbywa się jeżeli taką uchwałę podejmie Zebranie większością głosów z zastrzeżeniem unormowań zawartych w § 38 ust. 1 Statutu.

§ 27

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 do 9 osób.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Do uprawnień Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
3) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) prowadzenie innych spraw przewidzianych w Statucie.

§ 28

1. Wybrany Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród swojego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu nie rzadziej niż raz w kwartale.
3. Zarząd Stowarzyszenia zajmuje stanowiska w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub jego zastępcy.
4. Prezes Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu kierując się w szczególności wytycznymi zapadłymi na ostatnim posiedzeniu Zarządu.
5. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. W sytuacji, gdy Prezes z obiektywnych powodów (np. choroba) nie może reprezentować Stowarzyszenia na zewnątrz – reprezentuje je inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub sekretarza.
4. Przewodniczącemu i członkom Komisji przysługuje prawo udziału we wszystkich posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie lub stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych i żądanie wyjaśnień,
3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków ocen z pracy Zarządu, dotyczącej kierowaniem działalnością Stowarzyszenia oraz przedstawianie wniosków co do udzielenia lub nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu.

§ 31

W uzasadnionych wypadkach Komisja Rewizyjna ma prawo skorzystać z pomocy biegłego. Biegły jest opłacany z funduszy Stowarzyszenia.

§ 32

Komisja Rewizyjna może przyjmować od członków Stowarzyszenia podania, skargi, zażalenia i po zaopiniowaniu przekazuje je do załatwienia przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 33

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje,
3) darowizny,
4) dobrowolne wpłaty,
5) wpłaty wynikające z umów sponsorskich,
6) dochody z działalności gospodarczej.
3. W gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz innych osób trzecich,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz innych osób trzecich,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów towarzyszenia lub jego pracowników oraz innych osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie (spokrewnione).

§ 34

Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

§ 35

Wszelkie postępowanie władz Stowarzyszenia, zmierzające do uszczuplenia jego majątku, wymagają zgody Walnego Zebrania Członków.

§ 36

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 37

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić przesz podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów osób obecnych na Zebraniu uprawnionych do podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia – Walne Zebranie Członków decyduje jednocześnie o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia.