Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie

Podczas uroczystej sesji gminy Dębe Wielkie zorganizowanej podczas 600-lecia Dębego Wielkiego 8 września 2016r. zostały uhonorowane osoby tytułem „Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie” w osobach: Stanisława Tomasiewicz, Jan Majszyk, Marek Piotrowski oraz „Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie” w osobie Bogdan Kuć.

Źródło: http://www.debewielkie.pl/zasluzony-dla-gminy-debe-wielkie-oraz-honorowy-obywatel-gminy-debe-wielkie/ - 2016 r.

Z uwagi na wybitne zasługi Bogdana Kucia dla Gminy, którego działalność przyczyniła się do promocji Gminy w dziedzinie kultury i nauki i jako wybitnej osobowości, Kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy Dębe Wielkie o nadanie tytułu “Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie”.

Źródło: Uchwała Nr ZO.XX.0007.190.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie"

 

Pan Bogdan Kuć jest społecznym historykiem i regionalistą, który w 2008r. był inicjatorem i autorem projektu tablicy upamiętniającej ostatnich książąt mazowieckich w kościele w Stanisławowie, fundatorów miasta Stanisławowa i parafii stanisławowskiej. W 2010 r. był inicjatorem, autorem projektu i fundatorem tablicy upamiętniającej ppor. Jana Bozowskiego znajdującej się w kościele w Dębem Wielkim, który w sierpniu 1920 roku uratował kościół przed zburzeniem przez bolszewików. W okresie od 2010 -2011r. inicjował i był autorem projektu tablicy i pomnika, jak również uczestniczył w budowie pomnika wraz z tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy w potyczce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831r. w Cygance. W 2013 r. był inicjatorem ufundowania tablicy, upamiętniającej poległego dowódcy z powstania styczniowego, Kazimierza Kobylińskiego oraz jego podkomendnych przy kościele w Siennicy, którą również zaprojektował.
Jako działacz społeczny od 1997 r. jest członkiem kilku stowarzyszeń : Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego od 1997 r., Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej – od 1998 r. a od marca 2011r. założycielem i prezesem Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego, LGD Ziemi Mińskiej od 2013r.
Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce lokalnej, które drukowane były w następujących czasopismach: Wieści Ziemi Stanisławowskiej, Do broni, Rocznik Mińskomazowiecki, Rocznik Wołomiński, Rocznik Stanisławowski, Głos Stanisławowa, Lokalna- tygodnik powiatu mińskiego i Wesołej i Mińskie Zeszyty Muzealne.
W swoim dorobku ma również autorstwo i współautorstwo kilku pozycji książkowych o tematyce lokalnej, oto one: Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego z. 2007 r., Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939 roku, – 2009 r., Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 roku – 2010 r., 90 lat OSP Stanisławów – 2010 r., Z dziejów Cyganki – 2010 r., Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego – 2011 r., Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów – 2012 r. Sacrum Ziemi Dębskiej – 2013 r. Komiks „Bitwa pod Dębem Wielkim 1831”(redakcja i konsultacja historyczna) – 2014r.
Od 2013r. jest redaktorem naczelnym Rocznika Stanisławowskiego (dotychczas ukazały się 3 zeszyty), który zaczęto wydawać z jego inicjatywy.
Od 2011r. jest również inicjatorem i organizatorem kwest na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku na rzecz ratowania i renowacji zabytkowych nagrobków. Dotychczas odnowiono 6 nagrobków. W 2013 r. wykonano I etap renowacji zabytkowej kapliczki w Cisówce, drugi etap w 2015 r.
Z jego inicjatywy STH wydało pocztówki odrestaurowanych nagrobków oraz dwie mapy: Gminy Stanisławów oraz Obwodu Stanisławowskiego z 1826 r.
Od 2011r., 11 listopada w Dniu Niepodległości prowadzi Apel Pamięci w Stanisławowie.
W 2013r. wygłosił dwa referaty: 22 września w czasie uroczystości 490 lat Stanisławowa, pt. Historia powiatu stanisławowskiego. 13 Października w czasie „Pikniku Historycznego w Cegłowie”, pt. „Powstanie styczniowe na ziemi cegłowskiej”.
Obecnie jest w fazie finalizowania kolejnej pozycji książkowej Powstanie Styczniowe w powiecie stanisławowskim, w trakcie którego dokonał odkrycia na skalę krajową. Odnalazł dokument mówiący o śmierci i miejscu pochówku jednego z najdzielniejszych dowódców powstania styczniowego Kazimierza Kobylińskiego. Dotychczasowe relacje (przez 150 lat) mówiły o miejscowości Mienia, a znaleziony dokument wskazuje na miejsce śmierci miejscowość Żaków a pochówku Siennicę. Ponadto uczestniczył z ekipą filmową red. Adama Sikorskiego programu Było… nie minęło w poszukiwaniu obozu powstańczego w Puszczy Knyszyńskiej i dwukrotnie w poszukiwaniu powstańczych mogił w lesie koło Cegłowa.
W 2011r. został odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, leg. nr 18872.
W 2016r. za kultywowanie i upamiętnianie historii został odznaczony przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Józefa Jana Kasprzyka medalem „Pro Patria”, leg. nr 4791/16.
Poza tym organizuje wystawy historyczne, na które udostępnia swoje prywatne zbiory gromadzone od ponad 20 lat.

Źródło: Uchwała Nr ZO.XX.0007.190.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie"